Oferta

Usługi oferowane przez Kancelarię Notarialną

Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie czynności notarialnych. Notariusz, zgodnie z przepisami prawa ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 • sporządza poświadczenia;
 • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami;
 • stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Ponadto zajmujemy się innymi czynnościami wynikającymi wprost z przepisów prawa. Jeśli istnieje taka potrzeba, to przechowamy papiery wartościowe, dokumenty, czy środki finansowe.

Czynności co do zasady odbywają się w Kancelarii

Co do zasady czynności notarialne wykonywane są na miejscu w Kancelarii, jednak w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach, notariusz może udać się w inne miejsce i dokonać czynności notarialnej.

Wynagrodzenie za czynności notarialne

Wynagrodzenie za dokonane czynności ustalane jest na podstawie przepisów prawnych regulujących taksę notarialną.

 • Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych (ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych), tzn. pobiera należny podatek i wpłaca na rachunek urzędu skarbowego.
 • Notariusz jest płatnikiem podatku od spadków i darowizn (ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn), tzn. pobiera należny podatek i wpłaca na rachunek urzędu skarbowego.
 • Notariusz pobiera i przekazuje należne opłaty sądowe od wniosku o wpis w księdze wieczystej sądowi rejonowemu właściwemu do rozpoznania wniosku o wpis (ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).